Algemene verkoopsvoorwaarden

OKA Office Furniture wil graag met al zijn klanten een partnerrelatie opbouwen om binnen de grenzen van het mogelijke nog beter aan hun behoeften te kunnen voldoen.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden die hierna volgen zijn dan ook in dit opzicht opgesteld zodat deze partnerrelatie op een gezonde basis kan verder groeien.

Algemeenheden

 1. Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling de verkoopsvoorwaarden, die hierna worden uiteengezet, kent en aanvaardt; ook al stemmen ze niet overeen met zijn eigen aankoopvoorwaarden.
 2. Onze verplichtingen worden pas van kracht na het verstrijken van een termijn van werkdagen, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de bestelbon door de koper en in zoverre wij de bestelbon nog niet volledig of gedeeltelijk ongeldig hebben gemaakt, in de loop van die termijn, door het verzenden van een aangetekende brief aan de koper die op de bestelbon vermeld staat.
 3. Omstandigheden zoals staking, brand, overstroming en soortgelijke worden beschouwd als overmacht indien ze er oorzaak toe zijn dat de levering vertraagd of onmogelijk wordt. Wij zijn niet verplicht het niet te voorziene karakter en de overmacht van de omstandigheid en de daarmee gepaard gaande onuitvoerbaarheid van het contract aan te tonen. Indien de omstandigheden de uitvoering van de bestelling, volgens de hiervoor bepaalde voorwaarden, in het gedrang zouden kunnen brengen, behouden wij het recht de verkoop ongedaan te maken, zonder enige verbintenis van onzentwege.

Prijzen

 1. De verkochte goederen bevinden zich in de staat welgekend door de koper, die deze ook aanvaardt, aan de geafficheerde prijzen in onze showroom en/of in onze publicaties.
  Deze prijzen zijn exclusief belastingen en leveringskosten.
 2. Bij het opstellen van de bestelbon zal de koper zich niet kunnen beroep op schrijf- en/of rekenfouten in de eenheidsprijs of het totaalbedrag. Enkel de geafficheerde prijzen in onze showrooms zijn rechtsgeldig.

Leveringen

 1. De leveringen kunnen door OKA uitgevoerd worden op aanvraag en op kosten van de koper, die de hierbij gevoegde transport- en leveringsvoorwaarden van OKA aanvaardt evenals de hieraan verbonden kosten.
 2. Elke te voorziene leveringsmoeilijkheid moet door de klant worden doorgeseind bij de bestelling.
 3. OKA kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor verwikkelingen en kosten veroorzaakt door omstandigheden zoals;
  - afwezigheid van personeel bij het ontvangst nemen van goederen;
  - wekelijkse markten of voetgangersstraten die de doorgang belemmeren;
  - toegangsafstand van meer dan 25 meter tussen het lospunt en de deurdrempel;
  - lopende werken die toegangswegen of doorgangen versperren;
  - beperkte hoogte of breedte van de ingang voor de vrachtwagen of de getransporteerde voorwerpen;
  -te smalle trappen of liften
  - overbezetting van de lokalen;
  - noodzaak om buiten een ladderlift te installeren,...
 4. In de mate de moeilijkheden waarmee moest rekening gehouden worden bij het leveren, buiten normale proporties liggen, houdt OKA zich het recht voor, een onkostensupplement aan te rekenen. De klant verbindt er zich toe dit supplement te betalen bij de eindafrekening van de hoofdfactuur.
 5. Indien de goederen meer dan ééns tevergeefs aan het adres van de klant moeten worden aangeboden, voor om het even welke reden die niet aan OKA kan worden toegeschreven, dan verbindt de klant er zich toe een vast bedrag van 100 Euro te betalen per bijkomende verplaatsing.
 6. Verhuis van meubelen van de klant of andere werken die niet bij de levering horen, kunnen mits voorafgaand akkoord worden uitgevoerd door de technici van OKA en zullen gefactureerd worden aan een uurtarief van 30 Euro per persoon (excl. Belastingen).
 7. De leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot het opzeggen van de verkoop, noch tot schadevergoeding ten voordele van de koper.

Betalingsvoorwaarden

 1. Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.
 2. Onze facturen zijn contant betaalbaar aan de OKA zetel die de bestelling heeft opgenomen. Wij houden ons het recht voor de goederen te factureren naargelang dat ze geleverd worden, zelfs indien dat gedeeltelijk gebeurt.
 3. Voor niet courant gevolgde artikelen vragen wij een voorschot ten bedrage van de helft van de verkoopprijs.
 4. de onmiddellijke invorderbaarheid van alle nog verschuldigde bedragen
 5. betaling van een schadevergoeding ten bedrage van 15% van de resterende verschuldigde sommen,
 6. betaling van een intrest van 1,5% per maand op de nog verschuldigde bedragen zonder dat een aanmaning vereist is.

Annulering

Verbreking van het contract om welke reden dan ook is enkelmogelijk mits akkoord van de verkoper en mits betaling van een schadevergoeding door de koper ten bedrage van 30% van de totale aankoopsom, lading-, vervoer- en andere kosten inherent aan de uitvoering van de bestelling, niet inbegrepen.

Terugname van goederen

Goederen kunnen enkel worden teruggenomen mits formeel voorafgaand akkoord. De goederen mogen niet langer dan 2 weken geleden geleverd zijn e moeten in perfecte oorspronkelijke staat in hun verpakking worden terugbezorgd. Artikelen die niet uit voorraad maar specifiek van elders moeten geleverd worden, komen niet in aanmerking voor terugname.

Klachten

De klant wordt verzocht altijd eerst het aantal pakken en de inhoud ervan te controleren alvorens de leveringsbon te tekenen. Indien hij merkt dat de levering niet overeenstemt met de bestelling dan dient hij dat te vermelden op de leveringsbon. Om in ontvangst genomen te worden, moet elke klacht ons worden toegestuurd per aangetekend schrijven, binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, zoniet wordt de koper geacht de levering te aanvaarden.

Geschillen

 1. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag zijn wij gemachtigd alle leveringen op te schorten en, indien wij dit wensen, alle overeenkomsten met de koper die niet of te laat betaalt, van rechtswege te verbreken. Het voorschot blijft onze eigendom zonder dat wij enige andere formaliteit moeten vervullen dan de koper per aangetekend schrijven te verwittigen van deze schikking.
 2. Bij uitdrukkelijke afspraak en behalve na tijdig aangevraagd en door ons toegekend uitstel, zal niet-betaling van een factuur op de vervaldag leiden tot volgende maatregelen:
 3. Bij geschil zijn enkel de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de OKA zetel die bestelling heeft opgenomen, gevestigd is.
 4. Al onze leveringen gebeuren onder uitdrukkelijk voorbehoud van eigendomsrecht, dat slechts na volledige betaling van alle door hem verschuldigde bedragen op de koper overgaat. Bij onrechtmatige vervreemding van niet-volledig betaalde goederen door de koper draagt deze laatste automatisch en onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldenaar over aan de verkoper.
 5. Indien de koper een gerechtelijk akkoord aanvraagt, zal de overeenkomst geschorst worden tot het ogenblik dat het gerechtelijke akkoord is afgerond.